Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief

Exlibriswereld aanwezig op Boekkunstbeurs Leiden 2018
Tijdens de jaarlijkse Boekkunstbeurs, die wordt georganiseerd door de Stichting Drukwerk in de Marge en de stichting Handboekbinden, zal dit jaar ook onze vereniging Exlibriswereld met een stand aanwezig zijn, een initiatief van ons kersverse bestuurslid Maarten Giltay Veth. De beurs vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 en zondag 11 november (Sint-Maarten!), als vanouds in de monumentale Pieterskerk, Pieterskerkhof 1a te Leiden. 
Boekkunstbeurs 2017 (foto Rob Over de Linden)

Bestuursvacature eindelijk vervuld
Het bestuur van Exlibriswereld deelt tot zijn vreugde mee dat Maarten Giltay Veth zich na ampel beraad bereid heeft verklaard toe te treden tot het bestuur van de vereniging. Daarmee is het bestuur voor het eerst sinds jaren weer op volle sterkte en kan met nog meer elan en nieuwe ideeën de terugloop van het  ledenaantal een halt worden toegeroepen, of zelfs omgebogen in een stijgende lijn. Wij wensen Maarten veel succes bij zijn activiteiten voor de vereniging!

Zomernummer Grafiekwereld is uit!
Wat later in de maand dan gebruikelijk is nummer 2 van Grafiekwereld jaargang 5 dezer dagen bij de leden en abonnees bezorgd. Opnieuw is er een meer dan aantrekkelijk blad van de persen gerold waarin een scala van interessante thema's aan de orde komt. Zo is er deel 1 van een tweeluik over beeldend kunstenaar Jan van der Pol van de hand van Pieter Jonker, die ook een zeer uitgebreid en rijk geïllustreerd dubbelportret van het Belgische kunstenaarsechtpaar Joke van den Brandt en Frank Ivo van Damme én een artikel over de kleurenhoutsneden van de Tsjechische graficus Karel Vik uit zijn pen heeft laten vloeien. Evert Veldhuizen presenteert het afsluitende tweede deel over De Stijl-kunstenaar Vilmos Huszár. Columnist Anneüs van der Bee wordt bekropen door een Titanic-gevoel, maar dankzij Maarten Giltay Veth weet hij vooralsnog het hoofd boven water te houden... Als zomerpremie is dit keer Nobilis Cahier 11 bijgevoegd, getiteld Verstild. Tien kunstenaars zien het Fochteloërveen. Verder zijn er als vertrouwde bijlagen Antiquariaatsaanbieding 142, Antiquariaatsaanbieding Pot-4 en het mededelingenkatern van de secretaris. Het pakket wordt gecompleteerd door een eerste nadere kennismaking met Grafiekplatform VOG, dat ook de belangstelling voor de grafische kunst tracht aan te wakkeren. Wellicht dat in de toekomst de krachten op enigerlei wijze gebundeld kunnen worden, tot meerdere bekendheid van beide partijen. De pdf-versie van dit nummer van Grafiekwereld is evenals alle voorafgaande te vinden op de pagina Publicaties.

Internationale exlibris- en kleingrafiekwedstrijd Sint-Niklaas
Het internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas (B) organiseert traditiegetrouw zijn tweejaarlijkse Internationale Exlibris- en Kleingrafiekwedstrijd, editie 2019, met een totaal aan prijzengeld van € 7750.  Het reglement/inschrijfformulier is nu beschikbaar. Voor jongere deelnemers (tot 15 jaar) is er een afzonderlijke wedstrijd, met een eigen jongeren-reglement/inschrijfformulier. Voor beide categorieën geldt als uiterste inzenddatum 31 oktober 2018. Meer informatie is te vinden op deze webpagina van de organisatie.

Nieuwe rubriek Gevraagd/gezocht
Weer een nieuwe rubriek! Zoals aangekondigd biedt deze site nu ook de mogelijkheid een oproep te plaatsen, als men op zoek is naar een bepaald exlibris, specifieke informatie enz. Met deze nieuwe service hopen we een bijdrage te leveren aan nieuwe vruchtbare (ruil)contacten en gestroomlijnde informatie-uitwisseling. De nieuwe pagina is opgenomen in het menu in de linkerkolom. Nieuwe oproepen en reacties op oproepen van anderen kunnen daar worden "ingeleverd".

Nieuwe rubriek Werklijsten
Zoals aangekondigd in het zojuist verschenen mededelingenkatern bij Grafiekwereld 5-1 is op deze site sinds kort de nieuwe rubriek Werklijsten in de lucht, waar werklijsten van exlibris- en kleingrafiek-kunstenaars een plek kunnen krijgen. Er is alvast een beginnetje gemaakt met een achttal lijsten die te raadplegen, te printen en te downloaden zijn, o.a. een door Anne de Boer samengestelde lijst van kunstenaars van De Ploeg. Verdere informatie is te vinden op de pagina zelf. De hoop is dat we hiermee het begin hebben gemaakt van een degelijke databank van met name de Nederlandse kleingrafiek, hoewel natuurlijk ook lijsten van buitenlandse kunstenaars een plaats kunnen krijgen. De oplettende bezoeker van exlibriswereld.nl zal ook bemerkt hebben dat de lay out van de site enigszins is aangepast, in die zin dat het navigatiemenu nu in zijn geheel aan de linkerkant staat, hetgeen de overzichtelijkheid hopelijk ten goede komt. Over verdere aanpassingen en verbeteringen wordt voortdurend nagedacht. Bovenaan de planning staat nu een nieuwe rubriek Gevraagd/gezocht, die binnen afzienbare tijd gelanceerd zal worden... Andere bruikbare suggesties zijn altijd welkom, bv via de mail!

Voorjaarsnummer Grafiekwereld verschenen
Terwijl buiten krokus en narcis de kop opsteken wordt binnen bij smeulend open-haardvuur of cv nummer 1 van jaargang 5 van Grafiekwereld opengeslagen, en met recht. Redactie en vormgever zijn er wederom in geslaagd een lezenswaardige en oogstrelende aflevering samen te stellen. Pieter Jonker neemt zoals gewoonlijk het leeuwendeel van de kopij voor zijn rekening, met artikelen over Emile Puettmann, Vladimir Suchanek, Wijke van de Bij, over de relatie tussen boek en exlibris en over de totstandkoming van de premieprent bij dit nummer, een zeefdrukprent door Peter Gerrits. Willem Keizer bespreekt een bibliofiele heruitgave met prenten van Thijs Mauve en van de hand van Evert Veldhuizen is er deel 1 van een tweeluik over leven en werk van Vilmos Huszár. Guus Willemsen gaat in op Joodse exlibriscultuur in Nederland en aan de hand van Anneüs van der Bee tenslotte belanden we weer met beide benen in het digitale tijdperk. Als bijlagen bij dit nummer zijn meegezonden bovengenoemde premieprent, het mededelingenkatern van de secretaris en last but not least de Antiquariaatsaanbiedingen 141 en Pot-3. De pdf van Grafiekwereld 5-1 is in te zien via de pagina Publicaties.

Internationale exlibris-wedstrijd "wapenstilstand"
Onze Franse zustervereniging AFCEL organiseert, ter herdenking van het feit dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog eindigde, samen met de gemeente Saint-Mihiel en de Amis de la Bibliothèque Bénédictine, een exlibriswedstrijd, die openstaat voor alle nationaliteiten en alle leeftijden. Het thema is het begrip 'wapenstilstand' in ruime zin. Het uitgebreide wedstrijdreglement (in vier talen, waaronder het Nederlands) is te vinden op een speciaal hiervoor ingerichte webpagina, waar ook het aanmeldformulier te vinden is. Van datzelfde formulier is dit de pdf-versie.

Ruildag Exlibriswereld in Valkenswaard
Tombola!
Op zaterdag 17 februari vond in het Steendrukmuseum in Valkenswaard een drukbezochte voorjaarsruildag van onze vereniging plaats. Ook vele Belgische grafiekliefhebbers hadden de weg naar Valkenswaard weten te vinden. Onder hen Francis Dirix en Hedwig Pauwels die, vanwege hun activiteiten voor het museum, tot ere-vriend van het Steendrukmuseum werden benoemd. Ter bekrachtiging van dat feit ontvingen zij ieder een oorkonde uit handen van museumdirecteur Maarten Kentgens. Traditiegetrouw had Hedwig Pauwels weer een fraaie litho vervaardigd, nummer 2 in de serie De vier jaargetijden. De aanwezigen konden dit kunstwerk voor een bescheiden bedrag aan hun collectie toevoegen. Tussen de levendige ruilactiviteiten door werd nog tijd gevonden voor een tombola met aantrekkelijke prijzen, de eerste in een serie ten bate van de jubileumkas voor het 75-jarig bestaan van Exlibriswereld in 2021. Een fotoverslag van de dag is te bekijken in de Fotogalerij.

Kunstenaar onbekend
In de rubriek Kunstenaar onbekend is een tweede serie van 24 onbekende exlibris geplaatst, in een aparte diapresentatie.Wie meent een of meer bladen te kunnen identificeren, wordt van harte uitgenodigd dit door te geven via het reactieformulier. Ook eventuele nieuwe te identificeren exlibris kunnen via dat formulier aangemeld worden. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe pagina Gezocht/gevraagd, voor wie bepaalde bladen of informatie zoekt. Wordt vervolgd...

Nobilis Cahier 10 over Wim Zwiers
Tijdens de 3e Dag van de Prentkunst, op 7 oktober 2017 in het Centrum voor Prentkunst in het Friese Fochteloo, werd nummer 10 van de serie Nobilis Cahiers gepresenteerd. Dit cahier is geheel gewijd aan het grafische werk van Wim Zwiers, die inmiddels de meer dan respectabele leeftijd van 95 jaar bereikt heeft, maar nog steeds kunstzinnig (en anderszins!) actief is. Marius Schalkwijk, voorzitter van Exlibriswereld, sprak de hoofdpersoon toe en overhandigde hem het eerste exemplaar van het Cahier. Onderstaande video geeft een impressie van deze "ceremonie". Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld ontvangen een exemplaar van het nieuwe Cahier bij het decembernummer van Grafiekwereld. Overige belangstellenden dienen zich te wenden tot de uitgever, Stichting Nobilis.75 Jaar Exlibriswereld in 2021
Hoewel 2021 nog behoorlijk ver weg is, is het bestuur al bezig te brainstormen over mogelijke activiteiten in het kader van het jubileum. Daar zit natuurlijk ook een financiële kant aan. Om alvast wat extra middelen te genereren, zal met ingang van volgend jaar tijdens verenigingsbijeenkomsten een ouderwetse tombola gehouden worden. De eerste keer zal zijn tijdens de ruildag op 17 februari 2018 in Valkenswaard. Er worden dan lootjes verkocht die kans bieden op prijzen, die met exlibris en vrije grafiek te maken hebben. De bestuursleden stellen een aantal prijzen ter beschikking, maar zij roepen ook leden op om prijzenmateriaal te doneren. Alles is welkom! Een en ander kan tijdens bijeenkomsten aan een der bestuursleden worden afgegeven; opsturen naar de secretaris kan ook. Bij voorbaat zeer bedankt voor uw medewerking.

Premieprent najaar 2017


Bij het najaarsnummer van Grafiekwereld hebben leden en abonnees wederom een premieprent ontvangen. Deze keer is het een droge-naaldets van de hand van de Tsjechische kunstenaar Jaroslav Dajč. Omdat van een droge-naald geen al te grote oplagen gedrukt kunnen worden, heeft Dajč maar liefst vier verschillende prenten met een scène uit de avonturen van Don Quichot vervaardigd, alle in een oplage van 100 exemplaren. Wie het vierluik compleet wil hebben kan de ontbrekende drie bestellen bij de secretaris. De prenten kosten € 8,00 per stuk; de verzendkosten bedragen € 1,50 per zending. Aarzel niet te lang, want de voorraad is beperkt!

Ruilbijeenkomsten in 2018

De data van de ruilbijeenkomsten in 2018 zijn bekend, noteer ze dus vast in uw agenda!
  • Op 17 februari in het Steendrukmuseum te Valkenswaard;
  • Op 12 mei in vergadercentrum HF Witte in De Bilt, in combinatie met de jaarvergadering.
    Zaal open 10.00 uur, aanvang jaarvergadering 11.00 uur;
  • Op 6 oktober in het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo;
  • Op 8 december op een nog nader te bepalen locatie.
Deze bijeenkomsten worden ook vermeld in de Agenda; zodra over de invulling van de dagen meer bekend is, vindt u daar de nadere informatie.

Veiling boeken uit collectie Frans Pot
Tijdens de Dag van de Prentkunst annex Najaarsruildag van Exlibriswereld, op zaterdag 7 oktober in het Centrum voor Prentkunst in het Friese Fochteloo, zal het complete grafiek-gerelateerde boekenbezit van wijlen dr. Frans Pot geveild worden. Het overzicht van de te veilen publicaties is te vinden in deze catalogus. Wie niet in de gelegenheid is op deze dag aanwezig te zijn, kan eventuele biedingen doorgeven aan de >>secretaris van de vereniging. Hij neemt ze tijdens de veiling in het biedverloop mee. Achteraf zal hij de winnende bieders van hun aanwinsten op de hoogte brengen.

Nieuwe website Graphia
Deze of gene onder u zal het reeds opgemerkt hebben: onze Belgische zustervereniging Graphia heeft sinds enige tijd een fraaie, gloednieuwe website. Via deze link komt u op de site van onze zuiderburen. De hyperlink op de pagina Links is eveneens  bijgewerkt.

Fragment van de nieuwe homepage van Graphia


Dit is mijn boek | Joodse exlibriscultuur in Nederland
In oktober 2017 verschijnt het langverwachte boek over de Joodse exlibriscultuur in Nederland, van de hand van Jan Aarts en Chris Kooyman. Deze publicatie is het resultaat van een langlopend project met als doel een zo compleet mogelijke collectie tot stand te brengen van exlibris die toebehoorden aan Nederlandse Joden of aan Joden die, bijvoorbeeld als vluchteling, naar Nederland kwamen. De zoektocht leverde uiteindelijk 1747 exlibris van 1393 verschillende titularissen op. Het boek zal 1496 pagina's tellen en ca. 1700 afbeeldingen bevatten. De boekhandelsprijs zal  € 88,00 bedragen. Leden van Exlibriswereld en abonnees van Grafiekwereld kunnen het boek bestellen tegen de sterk gereduceerde prijs van € 70,00 (dit is inclusief verzendkosten); bestelling kan geschieden door € 70,00 over te maken op IBAN NL44INGB0001781409 t.n.v. De Buitenkant Amsterdam, onder vermelding van "EL". Vergeet daarbij niet uw naam en volledige adres in te vullen.

Oproep van de redactie van Grafiekwereld
In het zomernummer van de lopende jaargang van Grafiekwereld deed de redacteur van ons verenigingsblad een dringende oproep aan de leden, die wij vanwege de mate van urgentie ook hier nogmaals onder de aandacht brengen:
Einde in zicht?
Het klinkt als een noodkreet. Het leven van een tijdschrift hangt af van voldoende financiële middelen en van voldoende goede artikelen. Beide lijken een probleem te worden voor Grafiekwereld. Bij een probleem kun je kiezen voor een optimistische benadering of voor een pessimistische. Pessimisten noemen dat meestal realistisch en ze zouden kunnen zeggen: "Heeft een tijdschrift in een minimale oplage van vijfhonderd exemplaren verzorgd door een echte vormgever en in kleur gedrukt anno 2017 nog bestaansrecht nu we midden in het digitale tijdperk zitten en (toegezegde) belangwekkende artikelen niet bij de redacteur op tafel gelegd worden." Najaar 2011 nam ik vormgever Sijtze Veldema in de arm en na één nummer in zwart-wit kozen we voor een nummer in kleur met het verzoek aan onze leden en lezers om jaarlijks € 1000 bijeen te brengen, waardoor het tijdschrift in kleur zou kunnen blijven verschijnen. Tien leden € 100 zou al een oplossing zijn (100 leden € 10 kan natuurlijk ook). Er werd een reservepotje gemaakt, in boekhoudtermen: een voorziening. Al waren we zuinig en deden we tussentijds geen beroep op onze leden, het potje is nu leeg. Het andere probleem: onvoldoende aanbod van goede artikelen. Een tijdschrift dat de zestigste jaargang beleeft, behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed en dat laten we toch niet verzuipen? U wilt toch niet dat de pessimisten gelijk krijgen? In beide gevallen: handen aan de ploeg. Als u één van de genoemde problemen wilt helpen oplossen, stuur mij dan een e-mail en ik zal u antwoorden met de benodigde informatie. Als de nood hoog is, is de redding nabij. Ik reken op u, want ik ben een optimist.
Pieter Jonker
juni 2017

Kunstenaar bekend
Van de 100 ongeïdentificeerde bladen in de rubriek Kunstenaar onbekend zijn er inmiddels een aantal "opgelost". Ze zijn te vinden op dezelfde pagina, in de presentatie Kunstenaar bekend. Met regelmaat zullen onbekende exlibris worden toegevoegd.

Kunstenaar onbekend
Deze website is, op veler verzoek, uitgebreid met de mogelijkheid tot het determineren van exlibris waarvan de ontwerper/kunstenaar niet bekend is, althans bij de bezitter. Iedere verzamelaar van exlibris kent het ietwat frustrerende gevoel dat hem of haar bekruipt wanneer hij/zij in het duister tast omtrent de maker van een fraai exlibris.  Wanneer we bedenken dat twee al meer weten dan één, dan moet het in dit geval met vereende krachten mogelijk zijn een flink aantal van de ongeïdentificeerde bladen aan een kunstenaar te koppelen. Gezien het nog experimentele karakter van deze uitbreiding, beginnen we met een bescheiden aantal van 100 "anonieme" exlibris. De pagina is te bereiken via de ronde button in de linker kolom van de site of door hier te klikken.

Ruillijsten on line
Het is vanaf nu voor leden mogelijk hun ruillijst op de website te laten plaatsen. De menuknop Ruillijsten leidt naar de pagina waarop de lijsten te vinden zijn. Deze kunnen zowel ingezien als gedownload worden. Er zijn inmiddels twee lijsten geplaatst. Verdere aanwijzingen zijn te vinden op de ruilenpagina.

Premieprenten nu te koop
Cees Andriessen, lino
Vanaf vandaag is de Shop uitgebreid met de afdeling Premieprenten. Het betreft de prenten die de leden in de loop der jaren als premie bij het verenigingsblad ontvangen hebben. De exemplaren die de vereniging nog beschikbaar heeft, zijn voor aantrekkelijke prijzen te koop. Uiteraard zolang de voorraad strekt. Ga naar de Shop of direct naar de Premieprenten en sla uw slag!
[27 juli 2014]