Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief

Nieuwe werklijsten
Dankzij de inbreng van enthousiaste leden zijn er weer een aardig aantal werklijsten toegevoegd op de pagina Werklijsten. Ze zijn aldaar te raadplegen en desgewenst te downloaden.

Zomernummer Grafiekwereld
Het zomernummer van Grafiekwereld is van de persen gerold en zal dezer dagen bij leden en abonnees bezorgd worden. Bij dit nummer is opnieuw een premieprent gevoegd, dit keer van de Bulgaarse kunstenaar Stanislav Filipov. Het is een houtsnede geïnspireerd op het beroemde toneelstuk De Kersentuin van Anton Tsjechov. De inhoud van het blad is als gewoonlijk gevarieerd en royaal geïllustreerd. Pieter Jonker bespreekt bovengenoemde premieprent en diens maker, verder een prent van de onvolprezen Siemen Dijkstra en een tweetal boeken die zijn verschenen over de kunstenaar Harry van Kruiningen (1906-1996); Peter Kooij gaat in op het werk van de etser Johan Hemkes en wijdt tevens een artikel aan het tentoonstellen van grafiek in de jaren ‘30 van de vorige eeuw; Kees Bremer levert een beschouwing over het scheepsexlibris en Evert Veldhuizen verdiept zich in een uitgebreid artikel in leven en werk van Jan Toorop (1858-1928). Een bezoek aan de Jahrestagung van de DEG in het Duitse Wetzlar inspireerde Anneüs van der Bee tot een aantal bespiegelingen met betrekking tot de vergrijzing in het legioen der grafiekverzamelaars. Het Mededelingenkatern en Antiquariaatsaanbieding nr. 146 maken de zomerzending van Grafiekwereld compleet. De pdf-versie van dit nummer is te vinden op de pagina Publicaties.
Veiling voor leden, De Bilt 18 mei 2019
Aansluitend aan de jaarvergadering op 18 mei a.s. in Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt zal wederom een veiling gehouden worden. Leden kunnen hiervoor kavels inbrengen, maximaal 10 per persoon. Deze dienen in de vorm van een lijst met omschrijving en inzetprijs vóór 1 mei 2019 aangeleverd te worden aan de secretaris. Hij zal zorgdragen voor een volledige kavellijst, die een aantal dagen voorafgaand aan de veiling op deze website kan worden geraadpleegd en gedownload. Op aanvraag bij de secretaris kan een digitaal (via de mail) of papieren exemplaar (per post tegen portokosten) worden toegestuurd. Ook op de dag zelf zal een aantal exemplaren van de lijst beschikbaar zijn. De te veilen kavels kunnen voorafgaand aan de veiling ter plekke bekeken worden. Afrekening vindt plaats onmiddellijk na afloop van de veiling. Van de opbrengst stroomt 10% in de verenigingskas.
Bekijk de kavellijst.

Dubbele premieprent voorjaar 2019


Bij het voorjaarsnummer van 2019 hebben de leden wederom een premieprent ontvangen. De kunstenaar Peter Chinovsky heeft twee verschillende prenten gemaakt, waarvan elk lid er één als bijlage heeft aangetroffen. Indien gewenst kan de ontbrekende prent nabesteld worden bij de secretaris van de vereniging voor de prijs van € 10,00 per exemplaar (excl. verzendkosten). De prenten zijn getiteld Nest (boven links) en Shell (boven rechts). Geef bij uw bestelling aan welke van de twee het betreft. De bestelling kan per e-mail aan de secretaris gericht worden.

Voorjaarsnummer Grafiekwereld verschenen
Redactie, vormgever en secretaris hebben weer alles op alles gezet om een lezenswaardig en fraai vormgegeven lentenummer (nummer 1 van jaargang 6) bij de leden en abonnees te doen bezorgen en zijn daarin gewoontegetrouw uitstekend geslaagd. Op het omslag prijkt grafisch werk van Dirk van Gelder en ook het binnenwerk is rijkelijk verlucht. Evert Veldhuizen gaat uitgebreid in op het werk van de Bulgaarse graficus Peter Chinovsky, die de premieprent (in twee versies) bij dit nummer heeft verzorgd. Van Pieter Jonker zijn er artikelen over de kunstenaar Jan Deodatus en de bekende verzamelaar G.M. (Bep) van Wees, evenals een behartenswaardig In memoriam voor Pieter Burggraaf. Henk Weltje levert een doorwrochte bespreking van het boekwerk Dit is mijn boek over de Joodse exlibriscultuur in Nederland, van de hand van Jan Aarts en Chris Kooyman. Henk de Gans gaat in op het fenomeen 'scheepsexlibris' en Anneüs van der Bee ten slotte wijst op de niet te onderschatten rol van de verzamelaar als hoeder van ons erfgoed en ijveraar voor vreedzame verhoudingen. Als bijlagen bij dit voorjaarsnummer werden meegezonden het mededelingenkatern van de secretaris, het tentoonstellingsprogramma 2019 van de Stichting Nobilis en de al genoemde premieprent. Bijzondere vermelding verdient hier nog Antiquariaatsaanbieding 145, de eerste onder auspiciën van Evert Veldhuizen, die deze taak heeft overgenomen van Agaath en Jos van Waterschoot, bij wie deze dienst vele jaren lang in uiterst bekwame handen was! De pdf-versie van het tijdschrift is te vinden op de pagina Publicaties.

Geslaagde Voorjaarsruildag in Valkenswaard
De goed bezochte Voorjaarsruildag van Exlibriswereld vond zoals gebruikelijk plaats in het Steendrukmuseum in Valkenswaard, en wel op zaterdag 16 februari. Behalve voor de ook dit keer weer levendige ruilactiviteiten, was er gelegenheid voor de presentatie van de litho Lente, in de serie De vier seizoenen van de hand van Hedwig Pauwels. De aanwezige leden konden voor een welhaast symbolisch bedrag een exemplaar van de prent aanschaffen. Verder vond er weer een tombola plaats, die opnieuw een aardig bedrag opleverde voor de jubileumkas. Een foto-verslag van de dag is te vinden in de Fotogalerij.

Nieuwe werklijsten geplaatst
Dankzij de inbreng van enkele trouwe leden zijn er weer aan aantal nieuwe werklijsten geplaatst, o.a. van Nico Bulder en Gerard Hilhorst en Otto de Kat. Om deze te bekijken, ga naar de Werklijsten.


Richtlijnen voor exlibrisopdrachten en ruilverkeer
Tijdens het afgelopen FISAE-congres van 28 augustus tot 2 september in Praag is een document gepresenteerd van de hand van de Brit William Butler, waarin richtlijnen zijn opgesteld die houvast bieden bij het verstrekken van exlibris-opdrachten en bij het ruilverkeer. De titel van het stuk luidt dan ook Guidelines for commissioning and exchanging exlibris. Bekijk de Guidelines.

Nieuwe rubriek Gevraagd/gezocht
Weer een nieuwe rubriek! Zoals aangekondigd biedt deze site nu ook de mogelijkheid een oproep te plaatsen, als men op zoek is naar een bepaald exlibris, specifieke informatie enz. Met deze nieuwe service hopen we een bijdrage te leveren aan nieuwe vruchtbare (ruil)contacten en gestroomlijnde informatie-uitwisseling. De nieuwe pagina is opgenomen in het menu in de linkerkolom. Nieuwe oproepen en reacties op oproepen van anderen kunnen daar worden "ingeleverd".

Nieuwe rubriek Werklijsten
Zoals aangekondigd in het zojuist verschenen mededelingenkatern bij Grafiekwereld 5-1 is op deze site sinds kort de nieuwe rubriek Werklijsten in de lucht, waar werklijsten van exlibris- en kleingrafiek-kunstenaars een plek kunnen krijgen. Er is alvast een beginnetje gemaakt met een achttal lijsten die te raadplegen, te printen en te downloaden zijn, o.a. een door Anne de Boer samengestelde lijst van kunstenaars van De Ploeg. Verdere informatie is te vinden op de pagina zelf. De hoop is dat we hiermee het begin hebben gemaakt van een degelijke databank van met name de Nederlandse kleingrafiek, hoewel natuurlijk ook lijsten van buitenlandse kunstenaars een plaats kunnen krijgen. De oplettende bezoeker van exlibriswereld.nl zal ook bemerkt hebben dat de lay out van de site enigszins is aangepast, in die zin dat het navigatiemenu nu in zijn geheel aan de linkerkant staat, hetgeen de overzichtelijkheid hopelijk ten goede komt. Over verdere aanpassingen en verbeteringen wordt voortdurend nagedacht. Bovenaan de planning staat nu een nieuwe rubriek Gevraagd/gezocht, die binnen afzienbare tijd gelanceerd zal worden... Andere bruikbare suggesties zijn altijd welkom, bv via de mail!

Kunstenaar onbekend
In de rubriek Kunstenaar onbekend is een tweede serie van 24 onbekende exlibris geplaatst, in een aparte diapresentatie.Wie meent een of meer bladen te kunnen identificeren, wordt van harte uitgenodigd dit door te geven via het reactieformulier. Ook eventuele nieuwe te identificeren exlibris kunnen via dat formulier aangemeld worden. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe pagina Gezocht/gevraagd, voor wie bepaalde bladen of informatie zoekt. Wordt vervolgd...

75 Jaar Exlibriswereld in 2021
Hoewel 2021 nog behoorlijk ver weg is, is het bestuur al bezig te brainstormen over mogelijke activiteiten in het kader van het jubileum. Daar zit natuurlijk ook een financiële kant aan. Om alvast wat extra middelen te genereren, zal met ingang van volgend jaar tijdens verenigingsbijeenkomsten een ouderwetse tombola gehouden worden. De eerste keer zal zijn tijdens de ruildag op 17 februari 2018 in Valkenswaard. Er worden dan lootjes verkocht die kans bieden op prijzen, die met exlibris en vrije grafiek te maken hebben. De bestuursleden stellen een aantal prijzen ter beschikking, maar zij roepen ook leden op om prijzenmateriaal te doneren. Alles is welkom! Een en ander kan tijdens bijeenkomsten aan een der bestuursleden worden afgegeven; opsturen naar de secretaris kan ook. Bij voorbaat zeer bedankt voor uw medewerking.

Oproep van de redactie van Grafiekwereld
In het zomernummer van de lopende jaargang van Grafiekwereld deed de redacteur van ons verenigingsblad een dringende oproep aan de leden, die wij vanwege de mate van urgentie ook hier nogmaals onder de aandacht brengen:
Einde in zicht?
Het klinkt als een noodkreet. Het leven van een tijdschrift hangt af van voldoende financiële middelen en van voldoende goede artikelen. Beide lijken een probleem te worden voor Grafiekwereld. Bij een probleem kun je kiezen voor een optimistische benadering of voor een pessimistische. Pessimisten noemen dat meestal realistisch en ze zouden kunnen zeggen: "Heeft een tijdschrift in een minimale oplage van vijfhonderd exemplaren verzorgd door een echte vormgever en in kleur gedrukt anno 2017 nog bestaansrecht nu we midden in het digitale tijdperk zitten en (toegezegde) belangwekkende artikelen niet bij de redacteur op tafel gelegd worden." Najaar 2011 nam ik vormgever Sijtze Veldema in de arm en na één nummer in zwart-wit kozen we voor een nummer in kleur met het verzoek aan onze leden en lezers om jaarlijks € 1000 bijeen te brengen, waardoor het tijdschrift in kleur zou kunnen blijven verschijnen. Tien leden € 100 zou al een oplossing zijn (100 leden € 10 kan natuurlijk ook). Er werd een reservepotje gemaakt, in boekhoudtermen: een voorziening. Al waren we zuinig en deden we tussentijds geen beroep op onze leden, het potje is nu leeg. Het andere probleem: onvoldoende aanbod van goede artikelen. Een tijdschrift dat de zestigste jaargang beleeft, behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed en dat laten we toch niet verzuipen? U wilt toch niet dat de pessimisten gelijk krijgen? In beide gevallen: handen aan de ploeg. Als u één van de genoemde problemen wilt helpen oplossen, stuur mij dan een e-mail en ik zal u antwoorden met de benodigde informatie. Als de nood hoog is, is de redding nabij. Ik reken op u, want ik ben een optimist.
Pieter Jonker
juni 2017

Kunstenaar bekend
Van de 100 ongeïdentificeerde bladen in de rubriek Kunstenaar onbekend zijn er inmiddels een aantal "opgelost". Ze zijn te vinden op dezelfde pagina, in de presentatie Kunstenaar bekend. Met regelmaat zullen onbekende exlibris worden toegevoegd.

Kunstenaar onbekend
Deze website is, op veler verzoek, uitgebreid met de mogelijkheid tot het determineren van exlibris waarvan de ontwerper/kunstenaar niet bekend is, althans bij de bezitter. Iedere verzamelaar van exlibris kent het ietwat frustrerende gevoel dat hem of haar bekruipt wanneer hij/zij in het duister tast omtrent de maker van een fraai exlibris.  Wanneer we bedenken dat twee al meer weten dan één, dan moet het in dit geval met vereende krachten mogelijk zijn een flink aantal van de ongeïdentificeerde bladen aan een kunstenaar te koppelen. Gezien het nog experimentele karakter van deze uitbreiding, beginnen we met een bescheiden aantal van 100 "anonieme" exlibris. De pagina is te bereiken via de ronde button in de linker kolom van de site of door hier te klikken.

Ruillijsten on line
Het is vanaf nu voor leden mogelijk hun ruillijst op de website te laten plaatsen. De menuknop Ruillijsten leidt naar de pagina waarop de lijsten te vinden zijn. Deze kunnen zowel ingezien als gedownload worden. Er zijn inmiddels twee lijsten geplaatst. Verdere aanwijzingen zijn te vinden op de ruilenpagina.