Nieuws

Voor oude items zie het Nieuws-archief 

Nieuwe voorzitter en secretaris Exlibriswereld
Tijdens de in meerdere opzichten historische Algemene Ledenvergadering, die op 19 september jl. in De Bilt werd gehouden, heeft voorzitter Marius Schalkwijk zijn aangekondigde aftreden geëffectueerd door de voorzittershamer over te dragen aan Connie Stumpel. Marius heeft zijn voorzitterschap meer dan 33 jaar op meer dan voortreffelijke wijze vorm en inhoud gegeven, waarvoor vanaf deze plek namens alle leden heel veel dank en waardering. Tegelijk wensen we Connie Stumpel alle succes als nieuwe voorzitter, in een tijd dat het de vereniging niet bepaald voor de wind gaat wat ledental betreft. Maar zij heeft al aangegeven de toekomst met optimisme, enthousiasme en daadkracht tegemoet te zullen treden. Ook Jan van Koolwijk verlaat, na ruim zes jaar, het bestuur. Het secretariaat van de vereniging was bij hem in bekwame en onvermoeibare handen. Heel veel dank, Jan! Zijn taken worden overgenomen door Toon Streppel. Wij wensen Toon veel succes bij de uitvoering van deze veeleisende bestuursfunctie. Voor de actuele bestuurssamenstelling zie de pagina Bestuur. Een andere opmerkelijke wisseling van de wacht gaat plaatsvinden bij ons kwartaalblad Grafiekwereld. Pieter Jonker heeft aangekondigd het redacteurschap van "zijn" Grafiekwereld na 7 jaargangen te zullen neerleggen. Dat kunnen wij alleen maar betreuren, want met de 28 afleveringen onder zijn redactie (we hebben er nog één tegoed) heeft hij een prachtig lees- en kijkmonument neergezet, waarin de grafische kunst in al zijn facetten wordt belicht.  Toon Streppel zal, behalve het secretariaat van de vereniging, ook het redacteurschap van Grafiekwereld voor zijn rekening nemen. Hieronder enkele beelden uit de vergadering, die vanwege de corona-perikelen jammer genoeg minder deelnemers kende dan gebruikelijk en zeker minder dan het belang verdiende... Hieronder enkele momenten uit deze bewogen bijeenkomst:


Premieprent bij Grafiekwereld nummer 3
De leden van Exlibriswereld hebben bij het najaarsnummer van Grafiekwereld een premieprent ontvangen, een linoleumsnede van de hand van Marco van Ooijen. Marco heeft twee prenten geleverd; als u ook de u ontbrekende prent wil ontvangen, kunt u deze bestellen via e-mail. De prijs is € 10,00 (excl. verzendkosten). De prenten zijn ook te bestellen via de Shop.


Grafiekwereld nummer 3 is verschenen
De R is weer in de maand, tijd voor het najaarsnummer van Grafiekwereld. Alle leden en abonnees hebben het intussen ontvangen. Met de kleurige omslagillustraties van Jeanne Bieruma Oosting ziet het er weer zeer aantrekkelijk uit, en dat geldt natuurlijk ook voor het binnenwerk. Evert Veldhuizen bijt het spits af met een uitvoerig artikel over Marco van Ooijen, de schepper van de premieprent (in twee versies) bij dit nummer. Pieter Jonker bespreekt de grafici Aldrik Salverda en Marian Vergouwen. Cees Lith opent een reeks over de verzamelactiviteiten van het echtpaar Wim en Ans van der Kuijlen en Pieter Jonker "ontmoet" Anne Vondeling. Anneüs van der Bee laat zijn gedachten gaan over de ongekende mogelijkheden bij het thematisch verzamelen. Peter Kooij sluit dit nummer af met een bespreking van het grafisch werk van Fokko Mees. De bijlagen bij dit nummer zijn, behalve de genoemde premieprent, de Antiquariaatsaanbieding 151, de Jaarrekening van de penningmeester, en een uitgebreid schrijven van de secrtetaris over de komende Algemene Ledenvergadering op 19 september a.s. in De Bilt (zie hiervoor ook de Agenda).  Via de pagina Publicaties zijn enkele artikelen uit het herfstnummer in te zien.

En nog twee..
Toegevoegd zijn intussen ook de werklijsten van Eppo Doeve en Fedde Weidema.

Twee nieuwe werklijsten!
Op de pagina Werklijsten zijn twee nieuwe werklijsten te vinden, te weten die van Ina van Eibergen Santhagens-Waller en van J.F. ten Klooster.

Centrum voor Prentkunst weer open
Op zaterdag 13 juni heeft het Centrum voor Prentkunst van Stichting Nobilis zijn deuren weer geopend voor het publiek. Tot en met 27 september 2020 is er een tentoonstelling te zien met werken op papier van Siemen Dijkstra en keramiek van Elysia Verhoeven. De openingstijden zijn van donderdag t/m zondag van 13.30 - 16.30 uur. Tot nader order is het noodzakelijk om voor uw bezoek een tijdslot te reserveren via de zeer bezienswaardige vernieuwde website van Sichting Nobilis. Het adres van het Centrum is Zuideinde 26b, 8428 HE  Fochteloo.

Zomernummer Grafiekwereld is uit!
De coronacrisis heeft de redactie en de vormgever er niet van kunnen weerhouden opnieuw een boeiend nummer van Grafiekwereld te doen verschijnen. Afwisselende inhoud en kleurrijke illustraties nodigen uit tot aandachtig lezen... Evert Veldhuizen opent met een uitgebreid artikel over de Russische kunstenares Ella Tsyplyakova, die de premieprent bij dit nummer heeft gemaakt (te koop in de Shop). Dan zijn er boekbesprekingen door Pieter Jonker betreffende Carel Visser, Jacob Kruijff, Lucebert en Anna Metz; Chris Groot bespreekt een nieuwe uitgave over het werk van Siemen Dijkstra. Cees Andriessen op zijn beurt geeft een bespiegeling over het fenomeen verzamelen, Peter Kooij gaat op zoek naar Chagall en columnist Anneüs van der Bee tracht het verschijnsel tijd te doorgronden. Een nieuwe serie Ontmoetingen completeert deze zomereditie, met meteen al drie afleveringen: Pieter Jonker laat ons nader kennis maken met Rudolf Rieß en Mario de Filippis, Kees Bremer voert Kuno Brinks ten tonele. De redactie plaatst daarbij een oproep aan lezers van het blad om ook een bijdrage te leveren aan deze nieuwe rubriek. Als bijlagen bij dit nummer werden meegezonden de al genoemde premieprent,  de mededelingen van de secretaris (met o.m. positieve berichten inzake het bestuur! en een nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering, zie Agenda) en Antiquariaatsaanbieding nr. 150. Via de pagina Publicaties is een preview van deze uitgave te bekijken.

Nieuwe series Kunstenaar onbekend
In de rubriek Kunstenaar onbekend zijn twee nieuwe series geplaatst, te weten Serie III dd 30-05-2020 en Serie IV dd 13-06-2020. Oplossingen (met zoveel mogelijk gegevens) zijn uiteraard van harte welkom.

Mededeling van het bestuur

In verband met de geldende maatregelen rond de corona-crisis heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering en ruilbijeenkomst van zaterdag 16 mei 2020 in De Bilt af te blazen en naar een latere datum te verschuiven. We hebben geen glazen bol waarmee we in de toekomst kunnen kijken, zodat wij nu nog geen nieuwe datum kunnen vaststellen. Natuurlijk hopen wij dat de crisis niet nog maanden aanhoudt, maar we kunnen op dit moment niet vooruitlopen op de ontwikkelingen. Vandaar dat het goed is om de berichtgeving over een nieuwe datum en eventueel ander belangrijk nieuws op deze website in de gaten te houden. Ondertussen hopen we dat u allen in goede gezondheid verkeert en wensen u sterkte en succes om de maatregelen die genomen zijn op te volgen. NIEUWE DATUM: ZATERDAG 19 SEPTEMBER

Aanbieding voor nieuwe leden Exlibriswereld
Wie zich vanaf nu aanmeldt als lid van de vereniging Exlibriswereld kan voor het bescheiden bedrag van € 7,50 in het bezit komen van een exlibris-starterspakket. Dit omvat ca. 75 exlibris uit de eigen voorraden van de vereniging. Op deze manier kunnen beginnende verzamelaars op eenvoudige wijze een basis leggen voor een interessante collectie. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt. Meer informatie over het lidmaatschap van Exlibriswereld evenals een aanmeldingsformulier voor aspirant-leden is te vinden op de pagina Lid worden.

Doek valt voor Internationaal Exlibriscentrum Sint-Niklaas
Van onze zuiderburen komt het bericht dat, met de pensionering van de collectiebeheerder, in november 2019, en het besluit van het stadsbestuur om geen opvolger aan te stellen, de activiteiten van het Internationaal Exlibriscentrum in Sint-Niklaas helaas worden beëindigd. Dat betekent o.m. dat er geen eigen tentoonstellingen meer gehouden  worden, en ook de tweejaarlijkse internationale ontwerpwedstrijd zal niet meer vanuit SteM (=Stedelijke Musea) Sint-Niklaas georganiseerd worden. De collectie zal vooralsnog door de SteM bewaard worden, maar alle uitbreidingen van de collectie door aankoop of schenking worden stopgezet. Wèl kan onze zustervereniging Graphia zijn bestuursvergaderingen en jaarlijkse ruildag in SteM blijven organiseren. Bovendien zal Graphia in 2020 drie tentoonstellingen over exlibris inrichten in de Gerard Gaudaenzaal van SteM.

Premieprent Jubileum 2021
Bij het decembernummer van Grafiekwereld ontvingen leden en abonnees als premieprent een houtgravure van de hand van Peter Lazarov. Deze prent maakt onderdeel uit van één van de bijzondere projecten die in het kader van het jubileumjaar 2021 worden georganiseerd, waarbij het Nederlandse volksverhaal het centrale thema is. Rond dit thema zal Peter Lazarov een aantal prenten in opdracht vervaardigen. De nu verspreide prent, een opdracht van het bestuur van Exlibriswereld, is de eerste staat van een houtgravure met als thema De vloek van Nagele. In het jubileumjaar zullen leden en abonnees de definitieve versie van deze prent ontvangen. Voor meer informatie over dit project en de mogelijkheid om als opdrachtgever deel te nemen, zie het Laatste nieuws rond het jubileum. Deze prent kan evenals zijn voorgangers (voorzover niet uitverkocht) nabesteld worden in onze webwinkel.

Peter Lazarov (houtgravure 2019)Ontwerpwedstrijden Deutsche Exlibris Gesellschaft
Onze Duitse zustervereniging DEG heeft een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuw logo, ter vervanging van het het oude, dat sinds 1992 in gebruik is (zie hiernaast). Iedereen, kunstenaar of amateur, kan deelnemen. Raadpleeg daartoe het wedstrijdreglement, er is een Duitse en een Engelse versie. Ontwerpen kunnen worden ingezonden tot 31 december 2019. De winnaar ontvangt een beloning van € 500,-. Bovendien organiseert de DEG, naar aanleiding van de Jahrestagung 2020 (zie Agenda) een ontwerpwedstrijd voor exlibris en gelegenheidsgrafiek. Ook daarvan is er een wedstrijdreglement in het Duits en in het Engels. De inzendtermijn van deze competitie eindigt op 18 maart 2020. Er zijn 5 geldprijzen beschikbaar, van € 100,- tot € 300,-.

Richtlijnen voor exlibrisopdrachten en ruilverkeer
Tijdens het afgelopen FISAE-congres van 28 augustus tot 2 september 2018 in Praag is een document gepresenteerd van de hand van de Brit William Butler, waarin richtlijnen zijn opgesteld die houvast bieden bij het verstrekken van exlibris-opdrachten en bij het ruilverkeer. De titel van het stuk luidt dan ook Guidelines for commissioning and exchanging exlibris. Bekijk de Guidelines.

75 Jaar Exlibriswereld in 2021
Hoewel 2021 nog behoorlijk ver weg is, is het bestuur al bezig te brainstormen over mogelijke activiteiten in het kader van het jubileum. Daar zit natuurlijk ook een financiële kant aan. Om alvast wat extra middelen te genereren, zal met ingang van volgend jaar tijdens verenigingsbijeenkomsten een ouderwetse tombola gehouden worden. De eerste keer zal zijn tijdens de ruildag op 17 februari 2018 in Valkenswaard. Er worden dan lootjes verkocht die kans bieden op prijzen, die met exlibris en vrije grafiek te maken hebben. De bestuursleden stellen een aantal prijzen ter beschikking, maar zij roepen ook leden op om prijzenmateriaal te doneren. Alles is welkom! Een en ander kan tijdens bijeenkomsten aan een der bestuursleden worden afgegeven; opsturen naar de secretaris kan ook. Bij voorbaat zeer bedankt voor uw medewerking.